VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú podmienky poskytovania tréningových programov vyvinutých spoločnosťou proud warrior, s r.o., so sídlom Ružová 1359/41, 960 01 Zvolen, IČO: 47 713 496, DIČ: 2024053625, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 26612/S a jej konateľom Mgr. Marekom Vilčkom – kondičným trénerom a odborným garantom projektu. Tréningové programy sú rozdelené do štyroch hlavých kategórií podľa ich zamerania a sú obsiahnuté v jednotlivých mesačných tréningových plánoch. Uvedené tréningové programy umožňujú záujemcom vybrať si tréningový program podľa svojich individuálnych potrieb a požiadaviek.
 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky, ďalej len „VOP“, sa aplikujú na všetky kúpne zmluvy („zmluva“) a vzťahy z nich vyplývajúce, ktoré proud warrior, s r.o., so sídlom Ružová 1359/41, 960 01 Zvolen, IČO: 47 713 496, DIČ: 2024053625, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 26612/S, (ďalej len „predávajúci“) uzatvára s druhou zmluvnou stranou – záujemcom (ďalej len „kupujúcim“) za účelom dodania tréningového plánu z vybraného tréningového programu špecifikovaného a ponúkaného na internetovej stránke predávajúceho www.pwrtraining.sk (ďalej len „tréningový plán“). Tieto VOP sa nevzťahujú na zmluvné vzťahy, v ktorých na strane kupujúceho vystupuje podnikateľ, ktorý tréningový plán kupuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti a tento zmluvný vzťah sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 1. OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB:
 2. Objednávanie tréningového plánu prebieha elektronicky. Kupujúci v prípade záujmu o dodanie tréningového plánu predávajúcim navštívi internetovú stránku predávajúci a výbere konkrétneho tréningového programu stačí jednoducho vložiť základný 1-mesačný tréningový plán z vybraného tréningového programu do košíka a zaslať predávajúcemu úplnú a riadne vyplnenú objednávku tréningového plánu (ďalej len „objednávka“). Úplná objednávka pozostáva z vyplneného formulára objednávky, ktorý sa nachádza na internetovej stránke predávajúceho www.pwrtraining.sk. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim.
 1. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť len úplnú objednávku kupujúceho, pričom za úplnú objednávku sa považuje riadne a úplne vyplnený formulár predávajúceho špecifikovaný v čl. II. ods. 1 týchto VOP.

Na základe uvedeného Vás prosíme o riadne skontrolovanie objednávky pred jej odoslaním.

 1. Predávajúci po prijatí objednávky preverí úplnosť objednávky. V prípade, že objednávka je vyplnená riadne v zmysle čl. II. ods. 2 týchto VOP, predávajúci potvrdí objednávku kupujúcemu do 24 hodín od jej prijatia. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je dodanie objednaného tréningového plánu.
 2. V potvrdení objednávky zašle predávajúci kupujúcemu platobné údaje za účelom zaplatenia kúpnej ceny objednaného tréningového plánu.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Kupujúci sa zaväzuje za tovar zaplatiť kúpnu cenu uvedenú na internetovej stránke predávajúceho www.pwrtraining.sk na účet uvedený v potvrdení objednávky v lehote do 3 dní odo dňa doručenia potvrdenia objednávky.
 2. DODACIA LEHOTA:
 3. Predávajúci sa zaväzuje zaslať kupujúcemu objednaný tréningový plán v lehote do 3 dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.
 4. Tréningový plán bude kupujúcemu zaslaný elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.
 5. Pred ukončením tréningového plánu, ktorý je vypracovaný na jeden mesiac v dĺžke 30 dní, zašle predávajúci kupujúci informačný e-mail, v ktorom ho upozorní na blížiaci sa koniec tréningového plánu, a ponúkne kupujúcemu ďalší pokračovací tréningový plán z daného tréningového programu. Zároveň požiada kupujúceho o jeho zhodnotenie daného tréningového plánu za účelom zhodnotenia vhodnosti výberu daného tréningového programu a prípadnej zmeny tréningového programu.
 6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA, REKLAMÁCIE:
 7. Prípadné reklamácie sa predávajúci snaží vybaviť k spokojnosti kupujúceho predovšetkým individuálnou dohodou s kupujúcim a v súlade s platným právnym poriadkom.
 8. Práva kupujúceho z vadného plnenia sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Predávajúci zodpovedá za to, že tréningový plán zodpovedá produktu ponúkanému na internetovej stránke predávajúceho a má vlastnosti tam špecifikované.
 9. Kupujúci má povinnosť vytknúť vadu plnenia (uplatniť reklamáciu) bez zbytočného odkladu potom, ako mal možnosť sa s tovarom oboznámiť, najneskôr do 6 mesiacov od prevzatia plnenia.
 10. V prípade, že je reklamácia dôvodná reklamovaná vada odstrániteľná, má kupujúci nárok na opravu a/alebo doplnenie chýbajúcej časti a/alebo primeranú zľavu z ceny podľa rozsahu vady plnenia. V prípade, že je reklamácia dôvodná a reklamovaná vada neodstrániteľná a plnenie nie je možné riadne užívať, je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 11. Kupujúci je oprávnený vadu reklamovať a uplatniť na kontaktný e-mail : info@pwrtraining.sk . Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. O vybavení reklamácie zašle predávajúci kupujúcemu oznámenie, v ktorom uvedie spôsob vybavenia reklamácia, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 12. Jednotlivé tréningové programy tvorené tréningovými plánmi slúžia ako informačno-vzdelávací dokument a za žiadnych okolností nie sú myslení ako lekárske poradenstvo. Použité informácie by nemali byť využívané na liečbu, diagnózu alebo prevenciu žiadneho ochorenia alebo zdravotného stavu bez schválenia kompetentného lekárskeho odborníka. Tréningové postupy a cviky, napísané pre informačné účely, môžu byť príliš namáhavé alebo nebezpečné pre niektoré typy ľudí a čitateľ by mal všetko konzultovať so svojím lekárom pred začatím tréningu podľa tréningového programu. Predávajúci nenesie zodpovednosť vzhľadom k žiadnej osobe alebo bytosti a to vzhľadom k akejkoľvek strate, ujme na zdraví, zranení spôsobením alebo údajne spôsobeným priamo alebo nepriamo informáciami obsiahnutými v programe.
 13. Kupujúci berie na vedomie, že v súvislosti s plnením tréningového plánu toho ktorého tréningového programu (cvičenie a iné aktivity) mu hrozí nebezpečenstvo zranenia a/alebo iné následky a to hlavne z dôvodu nesprávneho postupu pri cvičení a vykonávaní cvikov. Kupujúci súhlasí so všetkými rizikami, ktoré mu hrozia a zaväzuje sa, že bude plniť tréningový plán podľa inštrukcií a pokynov predávajúceho a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Kupujúci súhlasí s tým, že zodpovednosť za správne plnenia a vykonávanie tréningového plánu je výlučne na samom kupujúcom. V prípade, že kupujúcemu vznikne ujma na zdraví, či iná ujma v súvislosti s plnením tréningového plánu, predávajúci za túto nenesie žiadnu zodpovednosť.
 14. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOTREBITEĽA:
 15. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzuje kupujúci, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov, že vyjadruje svoj súhlas s ich znením, a že ich v celom rozsahu akceptuje.
 16. Predávajúci je správcom osobných údajov kupujúceho podľa článku 4, bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – ďalej len “GDPR”). Predávajúci sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, hlavne GDPR a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 17. Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
 18. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu). Účelom spracúvania osobných údajov je vybavenie objednávky kupujúceho a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. Účelom spracovania osobných údajov je ďalej zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových aktivít. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy podľa článku 6, ods. 1, písm. b) GDPR, plnenie právnej povinnosti správcu podľa článku 6, ods. 1, písm. c) GDPR a oprávnený záujem kredávajúceho podľa článku 6, ods. 1, písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom predávajúceho je spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu (posielanie newsletterov).
 19. Predávajúci ukladá osobné údaje kupujúceho po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Po jej uplynutí budú údaje vymazané.
 20. Kupujúci má právo požadovať od kredávajúceho prístup ku svojím osobným údajom podľa článku 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa článku 18 GDPR. Kupujúci má právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17, ods. 1, písm. a), a c) až f) GDPR. Ďalej má kupujúci právo namietať proti spracúvaniu podľa článku 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.
 21. Kupujúci má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov. 8. Kupujúci nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je však nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné kúpnu zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany predávajúceho plniť.
 22. Zo strany predávajúceho nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 GDPR.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA A ĎALŠIE USTANOVENIA:

 1. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné, platné a účinné, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Takáto dohoda musí mať písomnú formu a má prednosť pred týmito obchodnými podmienkami.
 2. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok, ako neplatné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť ostatných ustanovení a/alebo zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 3. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a/alebo Občianskeho zákonníka.
 4. Predávajúci a kupujúci vyhlasujú, že plne akceptujú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete, a túto považujú za platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 5. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúce, ktorý dátum zverejnenia je špecifikovaný nižšie.

Vo Zvolene, dňa 1.10.2018